Floorball Education Africa

Floorball Education Africa

- en ideell förening som genom innebandy och andra aktiviteter verkar för stärkt solidaritet, inkludering, jämställdhet och fairplay bland unga i Afrika
Sport, hälsa och ledarskap

Idrottsutövande har positiv inverkan på både den fysiska och den mentala hälsan. Idrotten möjliggör också för unga att ta ansvar och samarbeta för att uppnå gemensamma mål. 

Inkludering och jämställdhet

Projekten vi stödjer syftar till att öka den sociala sammanhållningen och jämställdheten i de samhällen där vi verkar. 

Bidra till global rättvisa

Många barn och unga har begränsade möjligheter att delta i fritidsaktiviteter som bidrar till deras självutveckling. Det är en global orättvisa som vi arbetar för att motverka. 

Vi tror att hållbara samhällen måste präglas av solidaritet, inkludering, jämställdhet och fairplay. Därför verkar Floorball Education Africa för att skapa miljöer som både ökar livskvaliteten för barn och unga och som hjälper dem att växa till öppna, ansvarstagande och inkluderande samhällsmedborgare.

Floorball Education Africa är en ideell förening som genom innebandy och andra sociala, kulturella, intellektuella och miljömässiga aktiviteter stärker barn och unga till att bli självständiga individer, goda grannar och utvecklingspionjärer. Ett starkt fokus ligger på att uppmuntra inkluderande ledarskap och initiativtagande hos de unga.

Vi erbjuder såväl ekonomiskt som socialt stöd till barn och unga med begränsade möjligheter att delta i aktiviteter utanför hemmet. Det gäller i synnerhet flickor, som ofta utsätts för könsdiskriminerande normer. Föreningen arbetar aktivt med att skapa social dialog kring flickors och pojkars lika rättigheter att utvecklas som individer genom samtal med föräldrar, opinionsbildning i lokala medier, samtal med politiska företrädare, med mera. Vi är måna om att utforma våra aktiviteter så att föreningsmedlemmar med olika bakgrund på så tryggt och enkelt sätt som möjligt ska kunna delta.

Stöd oss

GRANNSKAPEN DÄR VI VERKAR ÄR OERHÖRT EKONOMISKT UTSATTA. KOMMUNER OCH HUSHÅLL HAR MYCKET SVÅRT ATT TÄCKA KOSTNADER FÖR LOKALER, UTRUSTNING OCH ANDRA UTGIFTER KOPPLADE TILL UTBILDNINGS- OCH FRITIDSAKTIVITETER. DÄRFÖR ÄR PRIVATA BIDRAG AVGÖRANDE FÖR ATT VERKSAMHETEN SKA KUNNA BEDRIVAS.

VILL DU STÖTTA VÅRT ARBETE? BLI DÅ STÖDMEDLEM I FLOORBALL EDUCATION AFRICA ELLER BIDRA MED EN VALFRI GÅVA

Innebandy som EN ny sport och samlande kraft

Innebandy är annorlunda

Innebandy har introducerats i ett tiotal afrikanska länder som en ny och annorlunda sport, där alla får delta. Sporten lockar både unga tjejer och killar, kanske eftersom den tillåter personer med olika färdigheter (som att spela offensivt eller defensivt, lägga upp spelstrategier eller kommunicera med lagkamrater) att glänsa på planen.

Fyra värderingar förs fram som grund för innebandyn: solidaritet, inkludering, jämställdhet och fairplay. Dessa bidrar till att skapa en vänskaplig och respektfull stämning såväl på som utanför planen. 

 • Innebandyn växer i Afrika

  Innebandy introducerades som en nationell sport i Burkina Faso, Elfenbenskusten och Kenya omkring 2016. Idag spelas innebandy i ett tiotal länder och antalet ökar snabbt. Den första Afrika-cupen genomfördes i Elfenbenskusten 2018. Damlaget från Burkina Faso blev då de historiska första mästarinnorna och på herrsidan vann Nigeria. År 2019 anordnades Afrika-cupen i Kenya och då vann värdlandet båda titlarna.

 • En sport för både tjejer och killar

  I de flesta familjer i Afrika förväntas flickor hjälpa till i hemmen, medan pojkar har mer ledig tid för bland annat idrott. Att flickor som vill delta i lagidrott ofta har svårt att hitta en sport som passar är något som vi vill ändra på - innebandy är till för alla!

  För att underlätta för idrottsintresserade flickor tar ledarna för innebandyklubbarna kontakt med föräldrar, besöker hemmen tillsammans med andra spelare och bjuder in föräldrar till träningar, matcher och andra aktiviteter. Den nära kontakten gör att många föräldrar inser värdet av idrott för sina döttrar, så att misstänksamhet byts mot uppmuntran.

  Det syns tydligt på många flickor hur de växer i självförtroende genom den kontakt med omvärlden och det ansvarstagande som innebandyn erbjuder.

  Mötena och samarbetet mellan killar och tjejer på planen bidrar till att förändra normerna kopplade till olika könsroller. Floorball Education Africa ser därför ett värde i att stötta både mixade lag och separata kill- och tjejlag.

Sportens bidrag till social inkludering och ett stärkt civilsamhälle

Urbaniseringen går snabbt i Afrika och i alltmer befolkade städer tilltar främlingskapet. Innebandyn bidrar på positivt sätt till att öka sammanhållningen i kvarteren. De ungdomar som engagerar sig i våra klubbar växer som individer dels genom reflektion kring våra fyra grundvärderingar - solidaritet, inkludering, jämställdhet och fairplay - dels genom att ta ansvar för specifika uppgiftersom de tar på sig för att driva verksamheten framåt. Ungdomarna deltar också aktivt i demokratiska praktiker kopplade till föreningslivet, som möten för planering och utvärdering av verksamheterna. 
Den starka gemenskapen i grupperna skapar aptit för aktiviteter även utanför innebandyplanen. Därför stödjer Floorball Education Africa andra sociala, kulturella, intellektuella och miljöförbättrande aktiviteter, som får deltagarna att växa som individer och som främjar gott grannskap. Oftast initieras aktiviteterna av barnen och ungdomarna själva, men ibland även av vår förening. Exempel på aktiviteter som genomförts är läxläsning, trädplantering, möten med politiska beslutfattare och deltagande vid olika kulturevenemang. När aktiviteterna genomförs uppmuntras ungdomarna att ta så mycket ansvar som möjligt själva, till förmån för deras eget lärande och självförtroende samtidigt som de blir stolta förebilder i sina familjer och kvarter. 

KONTAKT

Floorball Education Africa
Telefon: +46 76 149 63 50
E-post: floorballeducationafrica@gmail.com
För att enkelt komma i kontakt med föreningen, fyll i formuläret nedan, så hör vi av oss! 
Namn E-post Meddelande Skicka in